CARTELL DE PREMIS DE LA XLV

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Escaldes-Engordany – Principat d’Andorra – 2023

Premi Grandalla de Poesia Creand Crèdit Andorrà

Dotat per

BASES

 1. L’entitat organitzadora del premi és el Cercle de les Arts i de les Lletres (Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra. Centre Termolúdic Caldea -local social-. Parc de la Mola, 10, AD700 Escaldes – Engordany, Principat d’Andorra. Apartat de Correus 1157. Correus espanyols. AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra), amb subjecció a les condicions recollides a les bases legals, i Creand Crèdit Andorrà té la condició d’entitat col·laboradora i patrocinadora del premi.
 2. Poden ser candidates al premi Grandalla de Poesia Creand Crèdit Andorrà totes les persones, residents o no al Principat d’Andorra, que presentin obres escrites en llengua catalana, originals i inèdites.
 3. Les obres que aspirin al premi han de tenir una extensió mínima de 70 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai, en tipografia Arial 11 punts i per una sola cara. Els fulls han d’anar numerats.
 4. Els originals s’han de presentar per triplicat, acompanyats d’un sobre tancat on consti el títol de l’obra, el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor.
 5. A la portada de cada original hi ha de constar «Concursa al premi Grandalla de Poesia Creand Crèdit Andorrà 2023».
 6. La presentació d’una obra al concurs implica necessàriament l’acceptació íntegra i incondicional, per part de l’aspirant al premi, tant de les bases generals com d’aquestes bases específiques, i també:

6.1. El consentiment de l’aspirant a la divulgació de l’obra en cas que sigui premiada, d’acord amb el punt 8 de les bases.

6.2. La garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a Creand Crèdit Andorrà, de l’autoria de l’obra presentada i que no és còpia ni modificació total o parcial de cap altra obra pròpia o de tercers.

6.3. La garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a Creand Crèdit Andorrà, del caràcter inèdit a tot el món de l’obra presentada, de la titularitat en exclusiva i sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra i davant de tercers, i que no està sotmesa a cap altre concurs pendent de resolució.

 1. Les obres aspirants al premi s’han de trametre abans del 15 de setembre de 2023 a l’adreça següent: Cercle de les Arts i de les Lletres, apartat de correus 1157, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.
 2. Un jurat es reunirà per determinar el guanyador del premi Grandalla de Poesia Creand Crèdit Andorrà. La dotació d’aquest premi, que aporta Creand Crèdit Andorrà, serà de 3.500 €. El jurat podrà declarar el premi desert si, a judici seu, cap obra presentada no n’és mereixedora. En aquest cas es podrà atribuir un únic accèssit, la dotació del qual serà de 1.500 €. El pagament es farà mitjançant un xec bancari pagable al país de l’autor o una transferència bancària al seu compte. Les comissions i despeses bancàries aniran a càrrec del guanyador.

Les repercussions que l’obtenció del premi puguin tenir en la fiscalitat del guanyador, en la seva condició de resident o no resident, seran a compte seu, i Creand Crèdit Andorrà quedarà rellevat de qualsevol responsabilitat.

 1. El Cercle de les Arts i de les Lletres notificarà telefònicament la concessió al guanyador del premi o de l’accèssit.
 2. L’atorgament del premi comporta la cessió en exclusiva a Creand Crèdit Andorrà dels drets econòmics d’autor de l’obra premiada, incloent-hi, entre d’altres, els drets de reproducció en qualsevol suport, de comunicació pública, traducció, adaptació i, en general, totes les modalitats d’explotació, inclosa la cessió dels drets d’edició de l’obra, en forma de llibre o en qualsevol altra mena de suport, inclosos els digitals o magnètics, i, específicament, el dret de Creand Crèdit Andorrà de publicar en la seva web pública o en webs de societats del Grup l’obra premiada.

No obstant això, i quant als drets d’edició, Creand Crèdit Andorrà es reserva el dret que l’obra guanyadora pugui ser publicada i, en aquest sentit, l’acceptació del premi implicarà la cessió a Creand Crèdit Andorrà dels drets d’edició per un termini de dos anys. S’entén que l’import del premi cobreix els drets d’autor de la primera edició.

Un cop transcorregut aquest termini, tots els drets d’edició quedaran a lliure disposició de l’autor, encara que l’obra no s’hagi publicat. En totes les edicions de l’obra –tant les que s’hagin fet a instància de Creand Crèdit Andorrà durant el referit període de dos anys, com les ulteriors que hagi contractat l’autor o terceres persones amb qualsevol empresa editorial–, s’haurà de fer constar en els crèdits la menció següent: «Premi Grandalla de Poesia Creand Crèdit Andorrà 2023».

Amb l’objectiu de fer-ne més difusió, Creand Crèdit Andorrà pot organitzar actes de presentació i promoció del premi, als quals l’autor de l’obra guanyadora es compromet a participar presencialment.

Queden expressament reservats i reconeguts els drets morals d’autor al guanyador i creador de l’obra premiada. En conseqüència, el nom i cognoms de l’autor constaran en un lloc preferent i visible en cada reproducció de l’obra.

Creand Crèdit Andorrà pot cedir els drets d’edició a un tercer, d’acord amb l’autor de l’obra.

 1. L’obra premiada o la guanyadora de l’accèssit restarà propietat del dotador.
 2. En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, el participant atorga el consentiment perquè les seves dades personals, facilitades al Cercle de les Arts i de les Lletres en el moment de registrar l’obra per participar en el Premi, puguin ser tractades per Creand Crèdit Andorrà amb la finalitat exclusiva de gestionar l’entrega dels premis i de fer-ne difusió en els diferents actes de presentació i promoció del premi, d’acord amb el contingut d’aquestes bases. Aquestes dades s’incorporaran als fitxers titularitat de Creand Crèdit Andorrà amb l’únic objectiu de donar compliment a les finalitats referides anteriorment, i es conservaran durant el temps estrictament necessari.
 3. Les obres no es retornaran.

Vegeu les condicions generals.