CARTELL DE PREMIS DE LA XLVI

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Canillo – Principat d’Andorra – 2024

 

Premi Principat d’Andorra

Investigació històrica

Dotat pel Consell General

1. Poden optar al premi Principat d’Andorra els treballs d’investigació científica, escrits en llengua catalana, que siguin inèdits i originals, centrats en la recerca històrica sobre Andorra.

2. Aquests treballs han de tenir caràcter d’estudi científic seguint la metodologia emprada en la investigació històrica: demostrar habilitats analítiques, exhaustivitat i rigor en la informació, anàlisi i citació d’experts en la matèria, incorporació d’idees pròpies que demostri la comprensió profunda del tema i anàlisi crític del tema investigat, amb dades de diferents fonts bibliogràfiques i documentals en suport al punt de vista de l’autor.

3. Extensió mínima de 100 fulls, en format DIN A4, amb un text estructurat amb interlineat 1,5 línies, mida 12, mecanografiats a una cara. Els fulls han d’anar numerats.

4. Els treballs s’han de presentar abans del 14 de setembre del 2024 a l’adreça següent:

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES
Apartat de correus 1157
AD500 Andorra la Vella
(Principat d’Andorra)

Els originals es poden presentar físicament en 4 exemplars o es poden lliurar en 1 exemplar en una unitat de memòria d’emmagatzematge (USB), sense que hi consti la identitat de l’autor/a, el qual ha de trametre en un sobre tancat el seu nom, cognoms, adreça, telèfon, fax i adreça electrònica, juntament amb el títol de l’obra.

5. Els treballs lliurats han de ser inèdits i originals. No s’admetran els treballs que ja hagin estat premiats en altres certàmens, ni que estiguin presentats en altres certàmens en el mateix moment.

6. L’organització d’aquest premi és a càrrec del Cercle de les Arts i de les Lletres, amb la dotació del Consell General.

7. Qualsevol cas no previst en el Cartell de Premis serà resolt per l’entitat organitzadora. Per a més informació truqueu a Maria-Carme Jaumot. tel. + 376 337 049

8. El Jurat està compost per un mínim de 3 persones designades oportunament pels membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports i entre les quals es compta amb la participació de la persona guanyadora de l’anterior edició del premi.

9. El Jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots en favor d’una obra determinada. Si, tanmateix, el Jurat creu que cap de les obres no assoleix la qualitat mínima per ser guardonada, el premi podrà quedar desert. El veredicte del Jurat és inapel·lable i irrevocable. L’acta de la decisió del Jurat enunciarà els treballs presentats.

10. El Jurat es reserva la potestat d’atorgar un premi ex aequo en cas que consideri que dos dels treballs presentats són mereixedors del mateix guardó.

11. Només en el cas que el premi quedi desert, el Jurat es reserva la potestat d’atorgar de forma justificada un o diversos accèssits d’una quantia global que en cap cas pot superar la meitat de l’import total del premi.

12. La data i el lloc de l’acte d’adjudicació del premi seran comunicats oportunament.

13. L’import d’aquest premi és de 10.000 €.

14. El Consell General encomanarà la publicació de l’obra dotada amb el Premi Principat d’Andorra en el termini d’un any, a partir de la data d’atorgament. Tanmateix, el Consell General, a proposta del Jurat, es reserva el dret d’encomanar la publicació, també en el termini d’un any, de qualsevol de les obres dotades amb un accèssit. En aquest cas, haurà de notificar la decisió a l’autor/a en el decurs del mes següent al veredicte. Si l’autor/a desitja que l’obra sigui publicada amb un pseudònim, caldrà que ho indiqui expressament.

15. Abans d’encomanar la publicació de les referides obres es faculta el Jurat perquè posi en coneixement de l’autor/a les errades amb caràcter esmenable que s’han detectat en el text durant la deliberació, amb la finalitat que aquestes puguin ser corregides en el termini més breu possible.

16. El present plec de bases es pot descarregar a les pàgines webs del Cercle de les Arts i les Lletres http://cercleandorra.net/, del Consell General https://www.consellgeneral.ad/ o del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) https://www.bopa.ad/.

17. La utilització de qualsevol sistema d’intel·ligència artificial ha de ser indicat i referenciat amb la menció expressa del “prompt” (frase que s’ha fet servir per preguntar, proposar o ordenar a la IA allò que és desitja) utilitzat per a obtenir el resultat recollit a l’obra.

18. La presentació al concurs suposa l’acceptació incondicional d’aquestes bases.

Vegeu les condicions generals.